Ormen Friskes förlisning klarlagd efter 54 år: Konstruktions- och byggfel i kölen var dödsdom redan vid små vågor

 

En teknisk utredning av Martin Braun

April 2004

 

Det svenska vikingaskeppet Ormen Friske, en kopia av det berömda Gokstadskeppet från 800-talet, var den 22.6.1950 på väg från Elbes mynning till Rotterdam, när det råkade komma i en storm på Nordsjön och bröts isär. Alla 15 personer ombord miste livet.

Se också: båt och besättning två dagar före olyckan under passagen genom Kiel kanalen: Dok 1 och Dok 2.

 
Tillägnad
ättlingar till båtbyggarna och offren, vilka har rätt till information
och till
alla nuvarande och framtida vikingaskeppare
 
Vikingaskepp av typen Gokstad är flatbottnade långbåtar, som är så konstruerade att de kan klara både öppet hav och mindre vattendrag. Redan 1893 seglade den första Gokstadkopian Viking från Norge till Chicago och New Orleans. Den norska Gokstadkopian Gaia från 1989 har flera Atlantkryssningar bakom sig och klarade även en orkan (34 m/s).
Ormen Friskes förlisning har tills idag ansetts som ouppklarad. Olyckan blev känd först när de två huvudvrakdelarna hittades vid de Nordfrisiska Öarna, akterskeppet utanför Pellworm (bild ovan till höger) och förskeppet mellan Amrum och Sylt.
Tre möjliga orsaker till olyckan har hittills diskuterats:
1) Skeppsbrott på grund av konstruktionsbrister vid uppkommande hög sjö,
2) Påkörd av en stor båt i mörker,
3) Krossad vid klippor eller i bränningar utanför den tyska Nordsjöön Helgoland, då bombövningar avskräckte manskapet från att söka skydd i Helgolands hamn.
Beträffande hypotes (2), så finns det inga spår på vrakdelarna i den riktningen, som till exempel färgrester eller skadat virke på brottställena. Hypotes (3) är grundad enbart på en fiskares vittnesmål, som är otillförlitligt av flera skäl och kan uteslutas på grund av tekniskt bevis. Hypotes (1) diskuterades utförligt i tidningarna omedelbart efter olyckan. Den hypotesen blev dock öppen, eftersom de svenska myndigheterna avstod från en haveriutredning.
De fotografier, som nyligen blivit tillgängliga, hade tagits av vrakdelarna bara ett par dagar efter olyckan och bevisar att hypotes (1) är den riktiga. De visar på vilka ställen skeppet bröts sönder, och i vilka riktningar de brytande krafterna har verkat. De visar också att orsaken var ett extremt försvagat ställe i kölen på en ytterst känslig punkt, nämligen på akterkanten av mastens fundament (kölsvinet). Denna anlagda brytpunkt var entydigt betingat genom felaktig konstruktion och oprofessionellt handverk vid skeppets byggnation.
 
Ormen Friske byggdes våren 1949 i Stensund (4 mil sydväst om Stockholm) inom den extremt korta perioden av sex veckor. För de massiva byggdelarna användes, i stället för naturvuxen ek som i originalet, hoplimmade furuplankor. Den 21 meter långa kölen (bilder till vänster och därunder) gjordes av åtta skikt plankor, som dessutom inte var tillräckligt långa och därför fogades ihop med raka skarvar.
 
 
 
Bild ovan: Förskeppet några dagar efter olyckan på hamnområdet Hörnum på den Nordfrisiska ön Sylt. Sidorna är bortbrutna och de löst liggande däcksplankorna är försvunna. Spantarna, som oftast kritiserats som undermåliga och de däröver liggande balkarna, är dock oskadda. Akter om masthålet saknas spantarna Nr 1 och 3 på babord och Nr 2 på styrbord. Den stora, löst ovanpå liggande delen, är styrbordhälften av mastfisken som ursprungligen fanns fastgjord över kölsvinet, vilket är den massiva biten i mitten med masthålet i. Kölsvinet sitter omedelbart ovanpå kölen och under den aktersidiga ändan av kölsvinet syns brytkanten av den översta av de åtta hoplimmade plankor som bildade kölen.
 
 
Bild ovan: Som föregående bild. Den lösa styrbordhälften av mastfisken ligger här ovanpå kölsvinet, likadant som i sitt ursprungliga läge. Bilden visar på vilka ställen skrovet bröts isär:
a) Bottenplankor styrbord utsida: Brytkant på spant Nr 1 akter om masthålet,
b) Bottenplankor styrbord insida: Brytkant på (saknande) spant Nr 2 akter om masthålet,
c) Bottenplankor babord: Brytkant på (saknande) spant Nr 3 akter om masthålet,
d) Köl: Brytkant på aktersidiga ändan av kölsvinet.
Eftersom alla bottenplankor knäcktes rakt av på spantarnas aktersida, måste det ha funnits vikande rörelser av skrovet kring dessa spantar. Sådana rörelser äger rum hela tiden när skeppet länsar undan med drivankare och sjön lyfter för- och akterskeppet med vågtypiska tidsintervaller.
Efter kölens brott, som måste ha skett först av alla brott på grund av den extrema försvagningen på det här stället, hade skeppet i området av spantarna Nr 1 till 3 (akter om masthålet) inte längre någon "ryggrad". Efterföljande lyftande vågrörelser hade därför som oundviklig konsekvens att bottenplankorna bröts av på dessa spantar.
 
 
Bild ovan: Som föregående bild. Ovan till höger den lösa mastfiskdelen. Vänster därifrån, den aktersidiga ändan av kölsvinet. Vidare till vänster, spant Nr 2 akter om masthålet på babord. Därunder, i bildens underkant, bottenplankornas brytkant på positionen av saknande spant Nr 3. Under kölsvinet syns sju av de åtta staplade och limmade kölplankorna. Den lägst liggande plankan är bara synlig på nästa foto. Den översta plankan, som föreställer förbindelsen till kölsvinet och som är litet bredare än de övriga, har rivits isär precis under kölsvinets bakkant. Planka Nr 3 (andra från botten på den här bilden) visar ett cylindriskt tomrum, som brukar uppstå efter bortfall av en stor kvist i en planka. (Höger och vänster om kölen ligger stolpar på marken i Hörnums hamn, som inget har med skeppet att göra.)
 
 
Bild ovan: Som föregående bild. Detaljbild av kölbrottet tagen från styrbord och aktern. För det första kan man se att virke av sämre kvalitet har använts, vilket kvistställena visar. Vid en räkning från botten och uppåt, så har plankorna Nr 2, 3, 4, och 8 brottet på samma ställe i kölens längd.
Plankorna Nr 2, 3, och 4 inte bara bröts på samma ställe, de splittrades också i längdriktning framåt, vilket gör det synbart att planka Nr 4 delvis har lossnat på skarven till den längre fram liggande anslutningsplankan. Plankorna Nr 1, 4, 5, 6, och 7 har skarvar på nästan samma ställe i kölens längd. Detta innebär att bara tre plankor, nämligen Nr 2, 3, och 8, till största delen var de som fick hålla ihop kölen på det här stället. Den omedelbara närheten av detta ställe till den aktersidiga ändan av kölsvinet (se förra bilden) betyder att de var särskilt belastade genom masten:
a) mastens tryck vertikalt på kölsvin och köl genom riggens spänning,
b) vikande rörelser av köl och skrov kring aktersidiga ändan av kölsvinet genom mastens framåtriktade drag på den aktersidiga riggen så länge skeppet var under segel.
Den oundvikliga konsekvensen av dessa omständigheter var, att kölen var dömd att rivas isär redan vid mindre sjö, kanske när vågorna nådde 2 meters höjd. Bilden visar att ingen skada genom stötning eller vridning syns, vilket hade skett vid en påkörning eller grundstötning. I stället handlar det om ett rent rivande itu, orsakad av dragkrafter i kölens längdriktning som alltid uppstår när det finns vågor och som illustreras i följande rörliga bild.
 
 

Dra musen

under

förskeppet

Free counter and web stats  
    Lyftning av för- eller akterskeppet orsakar dragspänning i kölen. Har kölen ett extremt försvagat ställe, som i Ormen Friske, bryts den itu av de spänningar som uppstår redan vid små vågor. Uppstår dessutom, som i det här fallet, även krafter från masten genom kölsvinet (KS) på det försvagade stället, så bryts kölen itu ännu tidigare.
 
Vittnesmål av en av de sex båtbyggare Tack till
Vittnesmål i frågan om en eventuell effekt av Helgolands bombardering

Bildkällor

Frågor om ansvaret

Upphovsrätt

Intressanta webbsidor om vikingaskepp
Kontakt